OGÓLNE WARUNKI NAJMU

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa ogólne zasady odpłatnego najmu przez Wynajmującego pojazdu Najemcy.
 2. Najemcą może być podmiot (osoba fizyczna lub osoba prawna), który spełnia warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz podpisze Umowę najmu.
 3. Wszystkie ceny podane czy to w umowie, czy to w Regulaminie są cenami netto. Cena brutto obejmuje dodatkowo kwotę należnego podatku od towarów i usług.

Rozdział II
PODPISANIE UMOWY

 1. Umowę oraz protokół zdawczo – odbiorczy sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron umowy.
 2. Najemca oświadcza, że podane przez niego dane są zgodne z prawdą i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Najemca wyraża zgodę na skserowanie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
 3. Najemca jest zobowiązany do okazania dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, który wynajmuje oraz wyraża zgodę na jego skserowanie.
 4. W przypadku podpisania umowy przez pełnomocnika najemca jest zobowiązany do przedłożenia oryginału pisemnego pełnomocnictwa do podpisania Umowy i odbioru pojazdu.
 5. Jeżeli Najemca jest przedsiębiorcą zobowiązany jest on do przedłożenia kserokopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub CEIDG. W przypadku osoby prywatnej należy okazać umowę o zatrudnieniu. Najemca wyraża zgodę na ich skserowanie.
 6. Przy podpisaniu umowy najemca uiszcza kaucję w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych), która będzie zatrzymana do czasu rozliczenia się z pojazdu. W przypadku uszkodzeń na pojeździe zostanie ona zatrzymana do czasu wyceny szkody po czym nastąpi rozliczenie za szkodę.
 7. Najemca dokonuję płatności z góry za cały deklarowany okres najmu zawarty w podpisanej umowie.
 8. Przy wynajmie pojazdu do 3 dób płatność gotówką, powyżej możliwość płatności przelewem do 2 dni roboczych od daty podpisania umowy.
 9. Najemca ma możliwość przedłużenia umowy najmu za zgodą wynajmującego, co najmniej jedną dobę przed zakończeniem najmu.
 10. Wynajmujący ma prawo odmówić wynajmu pojazdu bez podania przyczyny.

Rozdział III
KIEROWCA POJAZDU

 1. Wynajętym pojazdem może kierować tylko najemca lub osoba wyznaczona przez Najemcę i zgłoszona Wynajmującemu.
 2. Zgłoszenie przez Najemcę jednej osoby wyznaczonej do kierowania wynajmowanym pojazdem jest bezpłatna, każde kolejne zgłoszenie osoby uprawnionej jest płatne i wynosi 20 zł za każdą dobę wynajmu. W przypadku niezgłoszenia osoby uprawnionej najemca zobowiązany będzie do zapłaty wynajmującemu kary umownej w wysokości 100 zł za każdą dobę wynajmu.
  1. mieć ukończone 21 lat i nie więcej niż 65 lat;
  2. posiadać ważny dokument tożsamości – dowód osobisty, a w przypadku osoby spoza UE paszport;
  3. posiadać co najmniej 24 miesięczny okres uprawnienia do kierowania wynajmowanym pojazdem;
  4. nie toczy się jakiekolwiek postępowanie mające na celu pozbawienie uprawnienia do kierowania pojazdem;
  5. posiadać odpowiednie badania lekarskie, o ile jest ono wymagane,

Rozdział IV
ZOBOWIĄZANIA NAJEMCY

 1. Najemca jest zobowiązany uniemożliwić osobom trzecim dostęp do wynajmowanego pojazdu, jego dokumentów i kluczyków;
 2. Najemca lub osoba uprawniona do kierowania zobowiązuje się korzystać z wynajętego pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji, oraz warunkami zawartej umowy, nie pozostawiać dokumentów w pojeździe, dbać o stan techniczny, dokonywać codziennej obsługi i w razie potrzeby uzupełniać paliwo, oleje, płyny, żarówki, ciśnienie w oponach, jak również dokonywać napraw uszkodzonych kół na koszt własny oraz zabezpieczać pojazd przed kradzieżą i zamykać na wszystkie zabezpieczenia dostępne w pojeździe;
 3. W przypadku uszkodzenia pojazdu najemca zobowiązuje się pokryć w całości koszt naprawy szkody w terminie 14 dni od daty jej wyceny . Za opóźnienie wpłaty za szkodę będą naliczane odsetki za każdy dzień niezdolności pojazdu do dalszego użytku i narażenie firmy na straty w wysokości 70% od ceny najmu za dobę(wg cennika 1-10 dni) oraz kara umowna w wysokości 1500zł za niewywiązanie się z umowy;
 4. W przypadku, gdy wynajęty pojazd ulegnie uszkodzeniu przez inny pojazd, należy bezwzględni wezwać na miejsce zdarzenia Policję w celu sporządzenia stosownego protokołu odnośnie okoliczności zajścia zdarzenia, w takim wypadku Najemca lub osoba uprawniona do kierowania niezwłocznie ma obowiązek zawiadomić Wynajmującego o zaistniałym zdarzeniu oraz przekaże mu wszelkie informacje o okolicznościach i świadkach zaistniałego zdarzenia. W przypadku wystąpienia szkody z winy Najemcy lub osoby uprawnionej do kierowania Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy, w tym wypadku kaucja zostaje zatrzymana do momentu wyceny szkody.
 5. W przypadku rozwiązania umowy najmu najemca zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu pojazdu wynajmującemu. W razie niezwrócenia pojazdu najemca upoważnia wynajmującego do wejścia na teren, w tym do pomieszczeń najemcy celem odebrania pojazdu na koszt najemcy.
 6. W przypadku kradzieży pojazdu Najemca lub osoba uprawniona do kierowania zobowiązuje się pokryć koszty jego utraty w całości według aktualnej wartości rynkowej.
 7. Pojazd można użytkować wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Na wyjazd poza granice kraju konieczna jest odrębna, pisemna i uprzednia zgoda Wynajmującego.
 8. W pojazdach wynajętych jest bezwzględny zakaz palenia tytoniu pod rygorem kary umownej.
 9. Najemcy zostanie doliczona opłata manipulacyjna za każde wezwanie, monit, upomnienie, wykroczenie drogowe, mandat, nie opłacenie postoju w płatnej strefie parkowania itp. dotyczące okresu w jakim Najemca wynajmował pojazd. W razie przekroczenia prędkości zarejestrowanej fotoradarem lub innym urządzeniem do pomiaru prędkości Wynajmujący przekaże dane adresowe Najemcy odpowiednim organom, na co Najemca wyraża zgodę.
 10. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w stanie niepogorszonym, w ustalonym terminie i miejscu.
 11. Najemcy zostanie doliczona opłata manipulacyjna za każde wezwanie, monit, upomnienie, wykroczenie drogowe, mandat, nie opłacenie postoju w płatnej strefie parkowania itp. dotyczące okresu w jakim Najemca wynajmował pojazd. W razie przekroczenia prędkości zarejestrowanej fotoradarem lub innym urządzeniem do pomiaru prędkości Wynajmujący przekaże dane adresowe Najemcy odpowiednim organom, na co Najemca wyraża zgodę.
 12. Najemca zobowiązuje się zwrócić pojazd w stanie niepogorszonym, w ustalonym terminie i miejscu.
 13. Zwrot pojazdu przed zakończeniem umowy najmu z jakichkolwiek przyczyn nie uprawnia do zwrotu opłaty za wynajem auta.
 14. Za opóźnienie zwrotu pojazdu powyżej 1 godziny (bez wcześniejszego powiadomienia i ustalenia z wynajmującym innej godziny zwrotu) będzie doliczona opłata za kolejną dobę wynajmu.
 15. Najemca lub osoba uprawniona do kierowania poniesie wszelkie koszty powstałe w wyniku użytkowania pojazdu nie objęte odpowiedzialnością z tytułu polisy ubezpieczeniowej.
 16. W przypadku przekroczenia prędkości zarejestrowanej fotoradarem lub innym urządzeniem do pomiaru prędkości Wynajmujący przekaże dane adresowe Najemcy odpowiednim organom na co Najemca wyraża zgodę. Ponadto Wynajmujący nie odpowiada za naruszenie przez kierującego pojazdem przepisów o ruchu drogowym, płatnym postoju itp. jak również o nałożeniu w tym zakresie kary pieniężnej.
 17. Najemca nie jest uprawniony do podnajmu lub użyczenia wynajętego pojazdu.
 18. Najemca zobowiązuje się użytkować wynajęty pojazd zgodnie z celem do którego go wynajął.
 19. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za szkody jakie poniesie najemca w wyniku awarii pojazdu.
 20. W czasie użytkowania pojazdu najemca lub osoba uprawniona do kierowania zobowiązana jest do:
  1. przestrzegania obowiązujących przepisów ruchu drogowego,
  2. posiadania przy sobie dokumentów wymaganych przez kontrole ruchu drogowego
 21. Szkody powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem jak również zaistniałe wskutek niewłaściwego załadowania i przewożenia ładunku bądź bagażu nie są objęte żadnym ubezpieczeniem i w związku z tym usuwane są na koszt Najemcy.
 22. Najemca wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych i rejestrowych przez Wynajmującego do celów związanych z realizacją umowy najmu pojazdu.
 23. Najemca upoważnia Wynajmującego do wystawienia faktury VAT bez podpisu w zakresie spraw uregulowanych niniejszą umową.
 24. Wszelkie spory wynikłe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

Rozdział V
CZAS TRWANIA WYNAJMU

 1. Minimalny okres wynajmu pojazdu - 1 doba.
 2. Doba najmu trwa 24 godziny od momentu rozpoczęcia wynajmu. Data, godziny i minuty rozpoczęcia oraz zakończenia najmu określane są w umowie z Najemcą.
 3. Miejsce zwrotu pojazdu jest ustalane z najemca przy podpisaniu umowy.
 4. Najemca ma prawo, za zgodą Wynajmującego, przedłużyć okres najmu pojazdu, nie może to jednak nastąpić później niż w dzień poprzedzający zakończenie umowy.
 5. Nie zgłoszenie zamiaru przedłużenia wynajmu i nie zwrócenie pojazdu w ciągu 12 godzin od momentu umownego terminu zwrotu, traktowane jest jako przywłaszczenie pojazdu, a fakt ten podlega zgłoszeniu organom ścigania.

Rozdział VI
ROZLICZENIE KONCOWE

 1. Po zakończeniu najmu i zwrocie pojazdu, dokonywane jest rozliczenie końcowe z Najemcą.
 2. Na podstawie takiego rozliczenia mogą nastąpić dodatkowe opłaty wynikające z kar umownych obciążające najemcę.
 3. Zwrot kaucji nastąpi w terminie do 2 dni roboczych, po całkowitym rozliczeniu wszelkich kosztów. Najemca upoważnia wynajmującego do potrącenia kar umownych i innych opłat z kaucji.
 4. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe.

Rozdział VII
KARY UMOWNEM

 1. Najemca zobowiązuje się zapłacić wynajmującemu następujące kary umowne:
  1. za nie przestrzeganie zakazu palenia tytoniu w najętym pojeździe 500zł;
  2. za używanie pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem (np. holowanie, przeładowanie pojazdu, ciągnięcie przyczepy o masie większej niż dopuszczalna) 1000zł;
  3. za demontaż części, podmianę na inne, braki w wyposażeniu, przeróbki wykonane bez zgody wynajmującego, cofnięcie przebiegu 2500zł;
  4. za utratę gwarancji na pojazd w wyniku okoliczności leżących po stronie Najemcy lub Użytkownika 3000zł;
  5. udostępnienie pojazdu osobie nieuprawnionej 100zł za każda doba wynajmu
  6. zgubienie kluczyka pojazdu 700zł;
  7. zgubienie dokumentów 500zł;
  8. zgubienie polisy ubezpieczeniowej 300zł;
  9. brak (zgubienie) tablicy rejestracyjnej 200zł;
  10. uszkodzenie lub brak radia 300zł;
  11. zwrot brudnego pojazdu z zewnątrz 50zł;
  12. brudna kabina 50zł
  13. brudna paka 50zł
  14. brudna tapicerka 100zł
  15. za każdy brakujący litr paliwa 10 zł
 2. Kary umowne podlegają łączeniu.
 3. Niezależnie od kar umownych wynajmujący jest uprawniony do dochodzenia naprawienia szkody na zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przewyższa karę umowną.

Adres:
08-110 Siedce
ul. Koszarowa 11

lokalizacja

Telefon:
884-757-757

telefon